+31 (0)24 64 19 666

Onderhoudsovereenkomst afsluiten

Beste prijs-kwaliteit

Levering service

Plaatsen en montage

Uitstekende garantie

Voorwaarden overeenkomst

 

NEMEN IN AANMERKING DAT:

 

 1. Pacific Wellness jarenlang ervaring heeft in het leveren en plaatsen van zwembaden. Pacific Wellness biedt ook onderhoudsabonnementen aan waarbij de gehele zorg over het onderhoud van de installatie wordt weggenomen.
 2. De Klant beschikt over een of meerdere zwembaden en daarvoor een onderhoudsovereenkomst met Pacific Wellness wenst te sluiten.
 3. Partijen de voorwaarden hiervan in deze overeenkomst (“Overeenkomst”) vast wensen te leggen.

 

Artikel 1 Dienstverlening

 1. Pacific Wellness zal de zwembadtechniek en -installatie aan periodieke controles onderwerpen en minimaal tweemaal per jaar een onderhoudsbeurt geven.
 2. De werkzaamheden die Pacific Wellness zal uitvoeren zijn omschreven in de checklist die als bijlage 1 aan deze Overeenkomst is gevoegd, onder de voorwaarden zoals omschreven in dit artikel.
 3. De werkzaamheden van Pacific Wellness zien enkel op zwembad apparatuur en/of rand apparatuur die door Pacific Wellness en/of door derden in opdracht van Pacific Wellness is geplaatst en in een goede staat verkeert, hetgeen inhoudt dat de kwaliteit van de apparatuur en/of producten als juist onderhouden kan worden beschouwd.
 4. Indien nodig zullen onderdelen die als gevolg van slijtage niet meer juist functioneren of waarvan de verwachting is dat deze op korte termijn niet meer juist zullen gaan, worden vervangen.
 5. Pacific Wellness zal zorgdragen voor levering van de benodigde chemicaliën voor het zwembad, chloor en zuur.
 6. Reparaties aan tegenstroom installatie, attracties (bijv. Waterval), lamellen, het afvullen en vacuumeren van koelmiddel in de warmtepomp zijn niet in deze Overeenkomst inbegrepen.
 7. Apparatuur welke vervangen dient te worden door buitengewone omstandigheden, zoals een productiefout, wateroverlast, een lekkage, bliksemschade of door onjuist gebruik of nalatigheid van de Klant, vallen buiten het bereik van deze Overeenkomst.
 8. Pacific Wellness zal slechts werkzaamheden uitvoeren die buiten het bereik van de Overeenkomst vallen nadat Pacific Wellness en de Klant overeenstemming hebben bereikt over de kosten van die werkzaamheden en de overige voorwaarden waaronder Pacific Wellness die werkzaamheden zal verrichten.

Artikel 2 Tarieven

 1. De werkzaamheden van Pacific Wellness zoals omschreven in artikel 1 zullen worden verricht tegen de geldende tarieven, zoals aangeven op de prijslijst van Pacific Wellness, aan deze overeenkomst gevoegd als bijlage 2. Alle in deze prijslijst genoemde tarieven zijn, tenzij anders vermeld, jaarlijkse tarieven inclusief BTW.
 2. Pacific Wellness behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Indien Pacific Wellness een tariefverhoging vaststelt, zal zij de Klant daarvan tenminste 30 dagen voor de ingangsdatum van de tariefverhoging op de hoogte stellen.
 3. Indien de Klant de tariefverhoging conform lid 2 van dit artikel niet wenst te accepteren, heeft hij het recht deze Overeenkomst schriftelijk binnen een maand na de ingangsdatum van de tariefverhoging op te zeggen.

Artikel 3 Betaling en kosten

 1. Pacific Wellness zal de vergoedingen die de Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigd is bij de Klant in rekening brengen.
 2. De in rekening gebrachte bedragen zullen middels automatische incasso worden geïncasseerd.
 3. Betalingen via automatische incasso dienen te geschieden voor de 25e van de betreffende maand.
 4. Bij gebrek aan een volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan wel wanneer het betreffende bedrag niet middels automatisch incasso kan worden afgeschreven van de bankrekening van de Klant, is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. De Klant is dan de wettelijke rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten. Pacific Wellness is gerechtigd alle kosten die zij moet maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van kosten voor juridische bijstand, op de Klant te verhalen. Indien de Klant een rechtspersoon is, is de Klant naast de buitenrechtelijke incassokosten ook de administratiekosten verschuldigd aan Pacific Wellness.
 5. Een ingebrekestelling ter zake mag elektronisch worden verzonden als de Klant heeft gekozen voor elektronische betaling of betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.
 6. Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Pacific Wellness gerechtigd – zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade – om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant al zijn verplichtingen jegens Pacific Wellness geheel is nagekomen.
 7. Het niet gebruiken en/of functioneren van het zwembad en/of de apparatuur, betekent niet dat de Klant gerechtigd is de betalingsverplichting zoals omschreven in dit artikel op te schorten.

Artikel 4 Verplichtingen Klant

 1. De Klant zal Pacific Wellness in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichtten en dient, op verzoek van Pacific Wellness, aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden, zoals elektra en water, ter beschikking te stellen.
 2. De Klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat Pacific Wellness voor het uitvoeren van onderhoud en/of het verhelpen van een gebrek toegang verkrijgt tot de tuin en het pand waarbinnen het zwembad en de apparatuur zich bevinden. Indien de Klant niet aan deze verplichting voldoet zal Pacific Wellness bij de Klant personeelskosten en voorrijkosten in rekening brengen.
 3. De Klant is verplicht gedurende het hele jaar zorg te dragen voor het op regelmatige basis schoonmaken van het zwembad zodat onnodige slijtage voorkomen kan worden. Indien de Klant niet aan deze verplichting voldoet, kan Pacific Wellness aanvullende kosten in rekening brengen voor het uitvoeren van het meerdere aan onderhoud dat daardoor verleend dient te worden.

Artikel 5 Verplichtingen Pacific Wellness

 1. Pacific Wellness zal de in de Overeenkomst omschreven werkzaamheden als een bekwaam vakman
 2. Wanneer er zich gebreken voordoen, zal Pacific Wellness zich inspannen om deze zo spoedig mogelijk te verhelpen, waarbij Pacific Wellness een inschatting zal maken van de spoedeisendheid van het gebrek.

 

 

Artikel 6 Looptijd Overeenkomst

 1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en treedt in werking op het moment van ondertekening van de Overeenkomst.

 

 1. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde periode wordt deze Overeenkomst telkens voorgezet voor een aansluitende periode van 1 jaar, tenzij een der Partijen de Overeenkomst ten minste dertig (30) dagen vóór de ingang van een nieuwe looptijd van de Overeenkomst beëindigt.

 

 1. Beëindiging van de Overeenkomst vindt plaats door schriftelijke opzegging.

 

 1. Gedurende de looptijd is tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst niet mogelijk, tenzij

           de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel zelf aangifte tot faillietverklaring heeft ge­daan;

           de wederpartij sursé­ance van betaling heeft aangevraagd dan wel surséance van betaling is verleend;

           de wederpartij haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt en na tot nakoming te zijn gesommeerd niet binnen 2 (twee) weken na sommatie de betreffende verplichtingen alsnog nakomt.

Artikel 7 Herroepingsrecht

 1. De Overeenkomst kan binnen 14 dagen na totstandkoming zonder opgave van reden worden herroepen of geannuleerd worden middels een schriftelijke mededeling daarvan aan de Pacific Wellness, tenzij er binnen deze termijn reeds werkzaamheden zijn verricht door Pacific Wellness of door derden in opdracht van Pacific Wellness.
 2. Wanneer er op het moment van herroeping of annulering reeds een bedrag is betaald door de Klant, zal Pacific Wellness dat bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping of annuleren, aan de Klant retourneren, onder aftrek van eventuele gemaakte kosten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Ieder der Partijen is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die de andere Partij, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden mochten lijden ten gevolge van een gebrek of nalatigheid in de nakoming van de verplichtingen van deze Overeenkomst.

 

 1. Partijen zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade dan wel gevolgschade die de andere partij, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden mochten lijden ten gevolge van een gebrek of nalatigheid in de nakoming van de verplichtingen van deze Overeenkomst.

 

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien Pacific Wellness door overmacht niet meer in staat is zijn verplichtingen na te komen, zal Pacific Wellness de Klant daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de Overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. Pacific Wellness is dan gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst gedurende deze periode op te schorten, of, naar keuze van Pacific Wellness, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder daarvoor tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn.

                                          

BIJLAGE 1 : CHECKLIST WERKZAAMHEDEN BIJ ONDERHOUDSABONNEMENT

 

Basis werkzaamheden                                                     

 

 • Stofzuigen zwembad
 • Controleren / afstellen / schoonmaken lamellen afdekking
 • Schoonmaken roldeck nis (1x per jaar)
 • Schoonmaken en controleren van skimmermandje / klepje
 • Niveauregeling zwembad controleren
 • Manometer filter controleren
 • Backwash filter uitvoeren
 • Doseertechniek controleren
 • Pompslangetjes, wieltjes en doseerslangen vervangen indien nodig
 • Elektrodes kalibreren en/of indien nodig vervangen
 • Injectieventielen schoonmaken en/of vervangen indien nodig
 • Kranen controleren op lekkage.
 • Pomp en filter controleren op lekkage
 • Checken van attracties en tegenstroom installatie.
 • Aanvullen van chemicaliën voorraad.
 • Warmtepomp controleren / schoonmaken (1x per jaar)

 

 

Extra werkzaamheden bij actief winterklaar maken

 • Warmtepomp winter – en zomerklaar maken
 • Vorstthermostaat instellen
 • Instellen filter tijden zwembadpomp (zomer en winter)

 

Extra werkzaamheden bij passief winterklaar maken

 • Warmtepomp winter – en zomerklaar maken
 • Zwembadpomp en zandfilter winter – en zomerklaar maken
 • Waterniveau zwembad verlagen bij winterklaar maken. Bij zomerklaar moet zwembad volledig gevuld zijn.
 • Leeg maken leidingen bij winterklaar maken
 • Afdoppen van de inspuiters, skimmer(s) en eventueel de stofzuigeraansluiting
 • Toevoegen wintervloeistof
 • Eventueel winterzeil plaatsen voor de winter (opdrachtgever zorgt dat deze klaar ligt)
 • Eventueel winterzeil verwijderen voor de zomer (opdrachtgever bergt deze zelf op)

 

 

Bijlage 2: tarieven

 

De tarieven voor de contracten zijn opgesteld aan de hand van verschillende criteria betreffende het zwembad en de bijhorende installatie. De prijs is geven in bedrag per maand op basis van 12 maanden per jaar.

Abonnement

Maandprijs inclusief BTW

Passief zonder nis met doseer techniek

98

Passief zonder nis zonder doseer techniek

95

Passief met nis met doseer techniek

110

Passief met nis zonder doseer techniek

107

Actief zonder nis met doseer techniek

85

Actief zonder nis zonder doseer techniek

82

Actief met nis met doseer techniek

98

Actief met nis zonder doseer techniek

95

 

Tarieven

Prijs inclusief BTW

Reis uren

50 p/u vanuit Wijchen (Heen en terug)

Arbeid uren

72.5 p/u

Voorrijkosten

€0.60 p/km vanuit Wijchen (Heen en terug)

 

Pacific Wellness B.V.

Gagelvenseweg 29
6604 BE Wijchen

T: +31 (0)24 64 19 666
E: info@pacificwellness.nl

Openingstijden

Maop afspraak
Di op afspraak
Wo op afspraak
Do op afspraak
Vr op afspraak
Za op afspraak
Zoop afspraak